Almanca Terc�me

Tel: (312) 418 75 37
karanfilankara@gmail.com
Ana Sayfa Hakk�m�zda Hizmetlerimiz �leti�im Almanca Terc�me
 

..:: ALMANCA TERC�ME B�Z�M ���M�Z

Avrupa Birli�i resmi dilleriniden biridir. Yakla��k 100 milyon insan Almanca'y� ana dili olarak konu�makta, bununla birlikte Almanca d�nya �ap�nda 10'uncu s�rada yer almaktad�r. Yery�z�nde Almanca konu�an 120 milyon insan bulunmaktad�r.

Almanca yaln�zca Almanya'da degil, ayn� zamanda Avusturya'da, Liechtenstein'de, Isvi�re'nin b�y�k bir b�lgesinde - Alman k�sm� �lkenin y�zde 60'�n� ge�mekte-, Bel�ika'da, Luksemburg'ta, Avrupa Birligi'nde, Kuzey Italya'da, Danimarka'da ve Vatikan'da (Isvi�reli muhaf�z k�tas�) resmi dil olarak kullan�lmaktad�r.

Almanca bir�ok �lkede yabanc� dil olarak ��retilmekte; Avrupa'da İngilizce'den sonra en yaygın olan dildir. Almanca'n�n yabanc� dil olarak se�ildigi �lkeler Hollanda, �skandinavya, Balt�k Devletleri, Slovenya, H�rvatistan, Polonya, Japonya, Bosna Hersek, �svi�re, S�rbistan, Montenegro, Macaristan, Makedonya ve Bulgaristan d�r. Bu �lkelerin baz�lar�nda Almanca okulda ilk yabanc� dil ve b�ylece �ngilizce'den bile �nde gelmektedir. Beyaz Rusya'da da Almanca hala bir�ok okulda ��retiliyor.

Almanca'da eril (m�nnlich/Maskulinum), di�il (weiblich/Femininum) ve yans�z (s�chlich/Neutrum) olmak �zere �� cins vard�r. �o�u isim i�in bir cins tan�mlamas� olmayan �ngilizce'nin aksine, Almanca bir ismin ve ismin i�aret etti�i �eyin cinsi �o�unlukla farkl�l�k g�sterir. �rne�in; Almanca'da bir ta� (der Stein) erildir, oysa bir k�z (das M�dchen) yans�zd�r. Yani bir ismin cinsi temelde ger�ek cinsiyetine de�il, s�zc���n bi�imine ba�l�d�r. Frans�zca gibi pek �ok dilde de ge�erli olan bu duruma "dilbilgisel cins" denir. �rne�in; "M�dchen" s�zc���, "gen� kad�n" anlam�na gelen eski di�il Almanca isim die Magd'�n (g�n�m�zde nadiren kullan�l�r ve �ngilizce bir s�zc�k olan "maid" ile ili�kilidir) k���lt�lm�� bi�imidir ve -chen k���ltme eki ile biten s�zc�klerin tamam� yans�z s�zc�klerdir. �u �� bilinen �rnekte dilbilgisel cinsin geli�ig�zel do�as� g�r�lebilmektedir: "b��ak" (das Messer) yans�z, "�atal" (die Gabel) di�il ve "ka��k" (der L�ffel) eril bir s�zc�kt�r. Almanca ��rencilerine, �o�unlukla Almanca s�zc�kleri beraberindeki belirli tan�ml�klar� ile kullanmalar� tavsiye edilir (�ngilizce'deki "the" s�zc���ne e�de�er).

Almanca Terc�me

..:: �LET���M

Tel: (312) 418 75 37 - Faks: (312) 418 74 37
Adres: Karanfil Sokak Uslu Han 16/55 K�z�lay-Ankara
E-posta: karanfilankara@gmail.com

Kroki/Mesaj i�in t�klay�n�z

..:: Almanca terc�me yapt���m�z konular

» B�t�n konularda yeminli / yeminsiz terc�me hizmetleri
» Akademik makaleler
» Resmi yaz��ma ve her t�rl� resmi belgeler
» T�bbi metinler
» Teknik d�k�manlar
» Hukuki belgeler
» Ard�l ve simultane terc�meler


..:: Di�er Sitelerimiz

Karanfil Terc�me
www.karanfiltercume.com

Arap�a Terc�me:
www.arapcatercume.net

Fars�a Terc�me
www.farscatercume.net

�talyanca Terc�me
www.italyancatercume.net

�spanyolca Terc�me
www.ispanyolcatercume.com

Rus�a Terc�me
www.ruscatercume.net


 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa | Hakk�m�zda | Hizmetlerimiz | �leti�im
Yararl� Bilgiler | Site Haritas�
T�m Haklar� Sakl�d�r © Karanfil Terc�me, 2009